Ketua Dewan Redaksi :

 Dr. Adhiputro Pangarso Wicaksana, S.H., M.H.

 

Editor :

Ananda Megha Wiedhar Saputri, S.H., MH.

M. Fauzan Hidayat, S.H., M.Kn.

Tegar Harbriyana Putra, S.H., M.H.